หน่วยบริการ คำนำหน้า รวม
นาย นาง น.ส. ด.ช. ด.ญ. อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม1,19582979549044773,763
03045:รพ.สต.โคกเจริญ39238517821917541,353
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น1,149482758385375143,163
03047:รพ.สต.ตาพระ979670459476429103,023
03048:รพ.สต.ป่าชัน1,4395791,021649564254,277
03049:รพ.สต.สำโรง1,8721,212946816724205,590
10909:รพช.พลับพลาชัย1,7261,2611,006851807355,686
รวม8,7525,4185,1633,8863,52111526,855
หน่วยบริการ คำนำหน้า รวม
นาย นาง น.ส. ด.ช. ด.ญ. อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม3,5061,1652,665668635178,656
03045:รพ.สต.โคกเจริญ1,157547666263213182,864
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น2,0545991,44849949685,104
03047:รพ.สต.ตาพระ2,3999221,369589508145,801
03048:รพ.สต.ป่าชัน2,6136741,963689606156,560
03049:รพ.สต.สำโรง3,5801,4322,151915800278,905
10909:รพช.พลับพลาชัย3,4861,5901,8678537971068,699
รวม18,7956,92912,1294,4764,05520546,589