หน่วยบริการ คำนำหน้า รวม
นาย นาง น.ส. ด.ช. ด.ญ. อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม1,19283379447643273,734
03045:รพ.สต.โคกเจริญ38838417023318541,364
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น1,151483762383375153,169
03047:รพ.สต.ตาพระ975680445476432103,018
03048:รพ.สต.ป่าชัน1,4385791,019642550234,251
03049:รพ.สต.สำโรง1,8361,208914836748225,564
10909:รพช.พลับพลาชัย1,7261,272979845803335,658
รวม8,7065,4395,0833,8913,52511426,758
หน่วยบริการ คำนำหน้า รวม
นาย นาง น.ส. ด.ช. ด.ญ. อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม3,5061,1702,665652616178,626
03045:รพ.สต.โคกเจริญ1,148545661265215192,853
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น2,0585991,45149248595,094
03047:รพ.สต.ตาพระ2,3929291,358590516145,799
03048:รพ.สต.ป่าชัน2,6206721,962686597186,555
03049:รพ.สต.สำโรง3,5521,4372,116929821288,883
10909:รพช.พลับพลาชัย3,4961,6061,8458547961068,703
รวม18,7726,95812,0584,4684,04621146,513