หน่วยบริการ คำนำหน้า รวม
นาย นาง น.ส. ด.ช. ด.ญ. อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม1,17984076349245573,736
03045:รพ.สต.โคกเจริญ38538716823518461,365
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น1,137487750394380153,163
03047:รพ.สต.ตาพระ960677431483437102,998
03048:รพ.สต.ป่าชัน1,4515841,017627543214,243
03049:รพ.สต.สำโรง1,8261,206923833741235,552
10909:รพช.พลับพลาชัย1,7461,288976840803315,684
รวม8,6845,4695,0283,9043,54311326,741
หน่วยบริการ คำนำหน้า รวม
นาย นาง น.ส. ด.ช. ด.ญ. อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม3,5091,1842,633681649188,674
03045:รพ.สต.โคกเจริญ1,161550661268215202,875
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น2,0516061,44150849295,107
03047:รพ.สต.ตาพระ2,3829301,349598523145,796
03048:รพ.สต.ป่าชัน2,6266801,963672587196,547
03049:รพ.สต.สำโรง3,5501,4372,120921812298,869
10909:รพช.พลับพลาชัย3,5181,6271,8388487981068,735
รวม18,7977,01412,0054,4964,07621546,603