หน่วยบริการ คำนำหน้า รวม
นาย นาง น.ส. ด.ช. ด.ญ. อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม1,18084076449645973,746
03045:รพ.สต.โคกเจริญ39038716923118561,368
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น1,139487752401382153,176
03047:รพ.สต.ตาพระ964678436476433102,997
03048:รพ.สต.ป่าชัน1,4405811,015634545224,237
03049:รพ.สต.สำโรง1,8291,205923830746225,555
10909:รพช.พลับพลาชัย1,7541,292991845804315,717
รวม8,6965,4705,0503,9133,55411326,796
หน่วยบริการ คำนำหน้า รวม
นาย นาง น.ส. ด.ช. ด.ญ. อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม3,5101,1842,634684652188,682
03045:รพ.สต.โคกเจริญ1,165550661264215202,875
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น2,0516061,44151349395,113
03047:รพ.สต.ตาพระ2,3879291,355592518145,795
03048:รพ.สต.ป่าชัน2,6276771,963679592186,556
03049:รพ.สต.สำโรง3,5521,4362,118923816288,873
10909:รพช.พลับพลาชัย3,5221,6291,8538537971078,761
รวม18,8147,01112,0254,5084,08321446,655