หน่วยบริการ อาชีพ รวม
เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ นักเรียน-แม่บ้าน ในความปกครอง อื่นๆ ไม่ระบุ
030442,0687491581473011133,736
030456115912252773611231,368
030461,12039020288896635433,175
030471,339242079324571722,997
030481,926297363790597045174,236
030492,44957531851,9124253505,555
109091,881429521031,4741,6976205,717
รวม11,3942,0661603007,2035,3032363826,784
หน่วยบริการ อาชีพ รวม
เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ นักเรียน-แม่บ้าน ในความปกครอง อื่นๆ ไม่ระบุ
030445,55311210341,8161,02027918,669
0304593067620617114203532,875
030461,7301,21527381,1508775235,113
030472,6038581131,8104822225,795
030482,9811,05737541,3061,03463176,555
030493,2822,365501362,4165044908,873
109092,9891,367761752,2191,79810708,761
รวม20,0687,65022151111,4286,13535511646,641