หน่วยบริการ อาชีพ รวม
เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ นักเรียน-แม่บ้าน ในความปกครอง อื่นๆ ไม่ระบุ
030442,0687291581572211133,727
030456096012252773591231,365
030461,11838820288896545433,162
030471,339241079304611722,998
030481,923291363793196045164,242
030492,45156831851,8694673615,552
109091,881430521011,4531,6876205,684
รวม11,3892,0501602987,1645,3102373826,730
หน่วยบริการ อาชีพ รวม
เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ นักเรียน-แม่บ้าน ในความปกครอง อื่นๆ ไม่ระบุ
030445,55311110341,8161,01527918,663
0304592867820617124193532,875
030461,7291,21627381,1508715235,107
030472,6058581131,8104802325,796
030482,9781,04337511,3271,02365166,546
030493,2872,360501362,3795355018,869
109092,9901,370761742,1981,79010808,735
รวม20,0707,63622150711,3926,13336011646,591