หน่วยบริการ เชื้อชาติ รวม
ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม3,760300003,763
03045:รพ.สต.โคกเจริญ1,353000001,353
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น3,148941013,163
03047:รพ.สต.ตาพระ3,018220013,023
03048:รพ.สต.ป่าชัน4,2521231094,277
03049:รพ.สต.สำโรง5,5781020005,590
10909:รพช.พลับพลาชัย5,676420045,686
รวม26,7854013201526,855
หน่วยบริการ เชื้อชาติ รวม
ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม8,656000008,656
03045:รพ.สต.โคกเจริญ2,863010002,864
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น5,094640005,104
03047:รพ.สต.ตาพระ5,797300015,801
03048:รพ.สต.ป่าชัน6,556010036,560
03049:รพ.สต.สำโรง8,897510028,905
10909:รพช.พลับพลาชัย8,6706310198,699
รวม46,5332010102546,589