หน่วยบริการ เชื้อชาติ รวม
ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม3,743300003,746
03045:รพ.สต.โคกเจริญ1,368000001,368
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น3,161941013,176
03047:รพ.สต.ตาพระ2,992220012,997
03048:รพ.สต.ป่าชัน4,2121231094,237
03049:รพ.สต.สำโรง5,5431020005,555
10909:รพช.พลับพลาชัย5,706420055,717
รวม26,7254013201626,796
หน่วยบริการ เชื้อชาติ รวม
ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม8,682000008,682
03045:รพ.สต.โคกเจริญ2,874010002,875
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น5,103640005,113
03047:รพ.สต.ตาพระ5,791300015,795
03048:รพ.สต.ป่าชัน6,552010036,556
03049:รพ.สต.สำโรง8,864511028,873
10909:รพช.พลับพลาชัย8,7326310198,761
รวม46,5982010202546,655