หน่วยบริการ เชื้อชาติ รวม
ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม3,731300003,734
03045:รพ.สต.โคกเจริญ1,364000001,364
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น3,154941013,169
03047:รพ.สต.ตาพระ3,013220013,018
03048:รพ.สต.ป่าชัน4,2261231094,251
03049:รพ.สต.สำโรง5,5521020005,564
10909:รพช.พลับพลาชัย5,647420055,658
รวม26,6874013201626,758
หน่วยบริการ เชื้อชาติ รวม
ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม8,626000008,626
03045:รพ.สต.โคกเจริญ2,852010002,853
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น5,084640005,094
03047:รพ.สต.ตาพระ5,795300015,799
03048:รพ.สต.ป่าชัน6,551010036,555
03049:รพ.สต.สำโรง8,874511028,883
10909:รพช.พลับพลาชัย8,6746310198,703
รวม46,4562010202546,513