รหัส หน่วยบริการ สถานะภาพสมรส รวม
โสด คู่ หม้าย หย่า แยก สมณะ ไม่ทราบ
03044รพ.สต.จันดุม2,2711,36467845173,736
03045รพ.สต.โคกเจริญ589683631110631,365
03046รพ.สต.โคกขมิ้น1,6471,3541118281413,163
03047รพ.สต.ตาพระ1,4551,46941491372,998
03048รพ.สต.ป่าชัน2,1221,8941585412214,243
03049รพ.สต.สำโรง2,4192,85818411512365,552
10909รพช.พลับพลาชัย3,0152,572641641305,684
รวม13,51812,19468863147963526,741
รหัส หน่วยบริการ สถานะภาพสมรส รวม
โสด คู่ หม้าย หย่า แยก สมณะ ไม่ทราบ
03044รพ.สต.จันดุม5,6892,83282171018268,674
03045รพ.สต.โคกเจริญ1,3281,3688828362342,875
03046รพ.สต.โคกขมิ้น2,4682,4081431562925,107
03047รพ.สต.ตาพระ2,6723,026457221865,796
03048รพ.สต.ป่าชัน3,2973,00416211511936,547
03049รพ.สต.สำโรง3,7264,81321516662858,869
10909รพช.พลับพลาชัย4,3494,1769658144208,735
รวม23,52921,6278311522611574646,603