รหัส หน่วยบริการ สถานะภาพสมรส รวม
โสด คู่ หม้าย หย่า แยก สมณะ ไม่ทราบ
03044รพ.สต.จันดุม2,2751,35766845193,734
03045รพ.สต.โคกเจริญ59568061119531,364
03046รพ.สต.โคกขมิ้น1,6591,3491108281413,169
03047รพ.สต.ตาพระ1,4601,48442491363,018
03048รพ.สต.ป่าชัน2,1261,9041525402404,251
03049รพ.สต.สำโรง2,4192,87418211512255,564
10909รพช.พลับพลาชัย3,0202,544611641305,658
รวม13,55412,19267463145963426,758
รหัส หน่วยบริการ สถานะภาพสมรส รวม
โสด คู่ หม้าย หย่า แยก สมณะ ไม่ทราบ
03044รพ.สต.จันดุม5,6642,8117916917308,626
03045รพ.สต.โคกเจริญ1,3271,3548328352242,853
03046รพ.สต.โคกขมิ้น2,4732,3931421461925,094
03047รพ.สต.ตาพระ2,6763,026467221755,799
03048รพ.สต.ป่าชัน3,3083,00915611511826,555
03049รพ.สต.สำโรง3,7484,80721316682748,883
10909รพช.พลับพลาชัย4,3494,1509357144008,703
รวม23,54521,5508121492601504746,513