รหัส หน่วยบริการ สถานะภาพสมรส รวม
โสด คู่ หม้าย หย่า แยก สมณะ ไม่ทราบ
03044รพ.สต.จันดุม2,2791,36667845173,746
03045รพ.สต.โคกเจริญ59168563119631,368
03046รพ.สต.โคกขมิ้น1,6551,3591118281413,176
03047รพ.สต.ตาพระ1,4531,47041491372,997
03048รพ.สต.ป่าชัน2,1151,8981565402304,237
03049รพ.สต.สำโรง2,4252,85618411522255,555
10909รพช.พลับพลาชัย3,0412,579641641305,717
รวม13,55912,21368663146963326,796
รหัส หน่วยบริการ สถานะภาพสมรส รวม
โสด คู่ หม้าย หย่า แยก สมณะ ไม่ทราบ
03044รพ.สต.จันดุม5,6962,83382171018268,682
03045รพ.สต.โคกเจริญ1,3281,3698828352342,875
03046รพ.สต.โคกขมิ้น2,4722,4101431562925,113
03047รพ.สต.ตาพระ2,6723,026457221765,795
03048รพ.สต.ป่าชัน3,3033,01116011511826,556
03049รพ.สต.สำโรง3,7364,80821516672748,873
10909รพช.พลับพลาชัย4,3674,1849658144208,761
รวม23,57421,6418291522611544446,655