รหัส หน่วยบริการ สถานะภาพสมรส รวม
โสด คู่ หม้าย หย่า แยก สมณะ ไม่ทราบ
03044รพ.สต.จันดุม2,3021,35965845203,763
03045รพ.สต.โคกเจริญ586682581110601,353
03046รพ.สต.โคกขมิ้น1,6621,3431088271413,163
03047รพ.สต.ตาพระ1,4721,47741591363,023
03048รพ.สต.ป่าชัน2,1391,9221475402404,277
03049รพ.สต.สำโรง2,4082,91618111492145,590
10909รพช.พลับพลาชัย3,0542,538601741305,686
รวม13,62312,23766065143963126,855
รหัส หน่วยบริการ สถานะภาพสมรส รวม
โสด คู่ หม้าย หย่า แยก สมณะ ไม่ทราบ
03044รพ.สต.จันดุม5,6962,8107816917308,656
03045รพ.สต.โคกเจริญ1,3401,3568128352222,864
03046รพ.สต.โคกขมิ้น2,4912,3881401460925,104
03047รพ.สต.ตาพระ2,6873,018457221755,801
03048รพ.สต.ป่าชัน3,3133,01815211501426,560
03049รพ.สต.สำโรง3,7334,84721216662838,905
10909รพช.พลับพลาชัย4,3634,1359257143808,699
รวม23,62321,5728001492561454446,589