หน่วยบริการ การศึกษา รวม
ไม่ได้ศึกษา ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ทราบ
030441292872,84944216140263,763
030458010286319424291601,353
030463141592,1704713612013,163
030473862432,064310614003,023
03048517092,6488051146434,277
030494364323,3761,184321161405,590
109091903,4993813984714741,0205,686
รวม1,5865,43114,3513,804172378231,11026,855
หน่วยบริการ การศึกษา รวม
ไม่ได้ศึกษา ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ทราบ
030442303747,02593839260248,656
03045901211,4399318512110672,864
030463852253,4489517618015,104
030473983033,8741,1722627105,801
03048557334,1871,4463799306,560
030495124575,0742,4601202631908,905
109095524,6958671,20212322781,0258,699
รวม2,2226,90825,9149,100506781411,11746,589