หน่วยบริการ การศึกษา รวม
ไม่ได้ศึกษา ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ทราบ
030441302712,86843617140103,746
030458610386519224321651,368
030463081592,1884723612013,176
030473712402,070295614012,997
03048516762,6458011146434,237
030494254373,3361,195331141415,555
109091913,5543884084714959755,717
รวม1,5625,44014,3603,799174381241,05626,796
หน่วยบริการ การศึกษา รวม
ไม่ได้ศึกษา ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ทราบ
030442233577,0919374026088,682
03045921191,4569308512210612,875
030463642253,4769537618015,113
030473833013,8841,1722627115,795
03048557054,2201,4383798306,556
030494904605,0762,4491212591718,873
109095554,7768791,22112222889728,761
รวม2,1626,94326,0829,100507778391,04446,655