หน่วยบริการ การศึกษา รวม
ไม่ได้ศึกษา ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ทราบ
030441302782,84843816140103,734
030458510385919223321691,364
030463131592,1774713612013,169
030473762422,079301614003,018
03048516862,6468041146434,251
030494304433,3541,175331151315,564
109091903,5093843964714749815,658
รวม1,5755,42014,3473,777172380221,06526,758
หน่วยบริการ การศึกษา รวม
ไม่ได้ศึกษา ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ทราบ
030442233637,0309363926098,626
03045911191,4359268412310652,853
030463692253,4549517618015,094
030473873023,8841,1722627105,799
03048557174,2071,4383798306,555
030494954645,0692,4531212631718,883
109095544,7298751,20812222789808,703
รวม2,1746,91925,9549,084505782391,05646,513