วัน เช้า บ่าย หมายเหตุ
  จันทร์   รักษาพยาบาล   รักษาพยาบาล - ติดตามงานอนามัยโรงเรียน   
  อังคาร   รักษาพยาบาล   รักษาพยาบาล - ติดตามงานส่งเสริมสุขภาพ   
  พุธ   รักษาพยาบาล - ฝากครรภ์   รักษาพยาบาล - ติดตามงานสุขาภิบาล   
  พฤหัสบดี   รักษาพยาบาล - วางแผนครอบครัว   รักษาพยาบาล - ติดตามงานควบคุมโรค   
  ศุกร์   รักษาพยาบาล - คลินิคโรคติดต่อ   รักษาพยาบาล - รวบรวมรายงาน   
  เสาร์   รักษาพยาบาล(ฉพาะเหตุฉุกเฉิน)   รักษาพยาบาล(ฉพาะเหตุฉุกเฉิน)   
  อาทิตย์   รักษาพยาบาล(ฉพาะเหตุฉุกเฉิน)   รักษาพยาบาล(ฉพาะเหตุฉุกเฉิน)   
ให้บริการวัคซีนเด็กทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน