กลุ่มอายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
0-04156  3.75  131  3.15  287  6.90  
05-09213  5.12  225  5.41  438  10.54  
10-14253  6.09  193  4.64  446  10.73  
15-19214  5.15  236  5.68  450  10.83  
20-24134  3.22  133  3.20  267  6.42  
25-2986  2.07  101  2.43  187  4.50  
30-3478  1.88  89  2.14  167  4.02  
35-3994  2.26  97  2.33  191  4.59  
40-44134  3.22  138  3.32  272  6.54  
45-49154  3.70  137  3.30  291  7.00  
50-54113  2.72  127  3.06  240  5.77  
55-59123  2.96  146  3.51  269  6.47  
60-6489  2.14  101  2.43  190  4.57  
65-6982  1.97  89  2.14  171  4.11  
70-7454  1.30  65  1.56  119  2.86  
75-7941  0.99  36  0.87  77  1.85  
80-8426  0.63  32  0.77  58  1.40  
85 ปีขึ้นไป11  0.26  26  0.63  37  0.89  
รวม2,055  49.43  2,102  50.57  4,157  100.00  
กลุ่มอายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
0-04162  2.49  142  2.18  304  4.67  
05-09245  3.76  230  3.53  475  7.30  
10-14271  4.16  225  3.46  496  7.62  
15-19275  4.23  257  3.95  532  8.17  
20-24283  4.35  257  3.95  540  8.30  
25-29273  4.19  272  4.18  545  8.37  
30-34249  3.83  242  3.72  491  7.54  
35-39285  4.38  264  4.06  549  8.44  
40-44296  4.55  297  4.56  593  9.11  
45-49303  4.66  257  3.95  560  8.60  
50-54174  2.67  187  2.87  361  5.55  
55-59149  2.29  187  2.87  336  5.16  
60-64110  1.69  121  1.86  231  3.55  
65-6986  1.32  94  1.44  180  2.77  
70-7456  0.86  70  1.08  126  1.94  
75-7941  0.63  42  0.65  83  1.28  
80-8431  0.48  35  0.54  66  1.01  
85 ปีขึ้นไป11  0.17  29  0.45  40  0.61  
รวม3,300  50.71  3,208  49.29  6,508  100.00