กลุ่มอายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
0-04153  3.71  134  3.25  287  6.95  
05-09208  5.04  222  5.38  430  10.42  
10-14261  6.32  192  4.65  453  10.98  
15-19203  4.92  230  5.57  433  10.49  
20-24133  3.22  132  3.20  265  6.42  
25-2986  2.08  100  2.42  186  4.51  
30-3481  1.96  88  2.13  169  4.09  
35-3991  2.20  103  2.50  194  4.70  
40-44135  3.27  136  3.30  271  6.57  
45-49160  3.88  132  3.20  292  7.08  
50-54108  2.62  129  3.13  237  5.74  
55-59121  2.93  143  3.46  264  6.40  
60-6496  2.33  107  2.59  203  4.92  
65-6977  1.87  88  2.13  165  4.00  
70-7454  1.31  61  1.48  115  2.79  
75-7938  0.92  35  0.85  73  1.77  
80-8425  0.61  34  0.82  59  1.43  
85 ปีขึ้นไป11  0.27  20  0.48  31  0.75  
รวม2,041  49.45  2,086  50.55  4,127  100.00  
กลุ่มอายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
0-04156  2.40  147  2.27  303  4.67  
05-09240  3.70  226  3.48  466  7.18  
10-14282  4.35  226  3.48  508  7.83  
15-19262  4.04  254  3.91  516  7.95  
20-24290  4.47  261  4.02  551  8.49  
25-29276  4.25  269  4.15  545  8.40  
30-34244  3.76  242  3.73  486  7.49  
35-39284  4.38  277  4.27  561  8.65  
40-44297  4.58  293  4.52  590  9.09  
45-49310  4.78  251  3.87  561  8.65  
50-54165  2.54  183  2.82  348  5.36  
55-59146  2.25  184  2.84  330  5.09  
60-64118  1.82  127  1.96  245  3.78  
65-6981  1.25  95  1.46  176  2.71  
70-7457  0.88  65  1.00  122  1.88  
75-7941  0.63  42  0.65  83  1.28  
80-8427  0.42  36  0.55  63  0.97  
85 ปีขึ้นไป11  0.17  23  0.35  34  0.52  
รวม3,287  50.66  3,201  49.34  6,488  100.00