กลุ่มอายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
0-04156  3.73  134  3.21  290  6.94  
05-09212  5.07  220  5.26  432  10.33  
10-14256  6.12  191  4.57  447  10.69  
15-19211  5.05  242  5.79  453  10.84  
20-24142  3.40  145  3.47  287  6.87  
25-2985  2.03  99  2.37  184  4.40  
30-3478  1.87  81  1.94  159  3.80  
35-3993  2.22  104  2.49  197  4.71  
40-44135  3.23  138  3.30  273  6.53  
45-49158  3.78  137  3.28  295  7.06  
50-54114  2.73  125  2.99  239  5.72  
55-59121  2.89  150  3.59  271  6.48  
60-6489  2.13  103  2.46  192  4.59  
65-6984  2.01  87  2.08  171  4.09  
70-7452  1.24  64  1.53  116  2.78  
75-7941  0.98  37  0.89  78  1.87  
80-8428  0.67  32  0.77  60  1.44  
85 ปีขึ้นไป11  0.26  25  0.60  36  0.86  
รวม2,066  49.43  2,114  50.57  4,180  100.00  
กลุ่มอายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
0-04165  2.53  147  2.25  312  4.78  
05-09236  3.62  220  3.37  456  6.99  
10-14275  4.22  223  3.42  498  7.64  
15-19269  4.13  262  4.02  531  8.14  
20-24284  4.36  256  3.93  540  8.28  
25-29282  4.32  261  4.00  543  8.33  
30-34241  3.70  251  3.85  492  7.54  
35-39288  4.42  267  4.09  555  8.51  
40-44291  4.46  298  4.57  589  9.03  
45-49311  4.77  252  3.86  563  8.63  
50-54174  2.67  195  2.99  369  5.66  
55-59154  2.36  190  2.91  344  5.28  
60-64110  1.69  124  1.90  234  3.59  
65-6987  1.33  94  1.44  181  2.78  
70-7454  0.83  69  1.06  123  1.89  
75-7941  0.63  43  0.66  84  1.29  
80-8433  0.51  35  0.54  68  1.04  
85 ปีขึ้นไป11  0.17  28  0.43  39  0.60  
รวม3,306  50.70  3,215  49.30  6,521  100.00