บ้านมะมัง ม.๑ : 99.24 % บ้านเสม็ด ม.๒ : 100.00 % บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 100.00 % บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 100.00 % บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 99.17 % บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 100.00 % บ้านป่าชัน ม.๓ : 99.59 % บ้านสำโรง ม.๗ : 100.00 % บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 100.00 % บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 100.00 % ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
บ้านมะมัง ม.๑ : 40.46 % บ้านเสม็ด ม.๒ : 16.82 % บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 24.29 % บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 21.95 % บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 19.33 % บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 20.35 % บ้านป่าชัน ม.๓ : 12.40 % บ้านสำโรง ม.๗ : 35.48 % บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 12.14 % บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 9.71 % ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
บ้านมะมัง ม.๑ : 9.16 % บ้านเสม็ด ม.๒ : 2.34 % บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 4.29 % บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 5.69 % บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 8.40 % บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 5.23 % บ้านป่าชัน ม.๓ : 1.65 % บ้านสำโรง ม.๗ : 4.84 % บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 2.88 % บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 0.97 % ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ
1มะมัง13213199.24
2เสม็ด214214100.00
3ป่าชัน24324299.59
4ม่วงเหนือ313313100.00
5ปะทัดบุ12011999.17
6หนองระเวียง172172100.00
7สำโรง6262100.00
8โคกลำดวน103103100.00
9โคกเต็ง123123100.00
10พูนสุข7070100.00
รวม1,5521,54999.81
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
คัดกรอง เสี่ยง ร้อยละ
1มะมัง1315340.46
2เสม็ด2143616.82
3ป่าชัน2423012.40
4ม่วงเหนือ3133812.14
5ปะทัดบุ1192319.33
6หนองระเวียง1723520.35
7สำโรง622235.48
8โคกลำดวน103109.71
9โคกเต็ง1232721.95
10พูนสุข701724.29
รวม1,54929118.79
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
คัดกรอง สงสัยรายใหม่ ร้อยละ
1มะมัง131129.16
2เสม็ด21452.34
3ป่าชัน24241.65
4ม่วงเหนือ31392.88
5ปะทัดบุ119108.40
6หนองระเวียง17295.23
7สำโรง6234.84
8โคกลำดวน10310.97
9โคกเต็ง12375.69
10พูนสุข7034.29
รวม1,549634.07
บ้านมะมัง ม.๑ : 99.24 บ้านเสม็ด ม.๒ : 100.00 บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 100.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 100.00 บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 99.17 บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 100.00 บ้านป่าชัน ม.๓ : 99.59 บ้านสำโรง ม.๗ : 100.00 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 100.00 บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 100.00 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
บ้านมะมัง ม.๑ : 11.45 บ้านเสม็ด ม.๒ : 9.35 บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 10.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 11.38 บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 5.88 บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 4.65 บ้านป่าชัน ม.๓ : 5.37 บ้านสำโรง ม.๗ : 22.58 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 1.28 บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 0.97 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
บ้านมะมัง ม.๑ : 0.76 บ้านเสม็ด ม.๒ : 1.40 บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 0.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 4.07 บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 2.52 บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 0.58 บ้านป่าชัน ม.๓ : 0.41 บ้านสำโรง ม.๗ : 4.84 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 0.32 บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 0.97 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ
1มะมัง13213199.24
2เสม็ด214214100.00
3ป่าชัน24324299.59
4ม่วงเหนือ313313100.00
5ปะทัดบุ12011999.17
6หนองระเวียง172172100.00
7สำโรง6262100.00
8โคกลำดวน103103100.00
9โคกเต็ง123123100.00
10พูนสุข7070100.00
รวม1,5521,54999.81
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
คัดกรอง เสี่ยง ร้อยละ
1มะมัง1311511.45
2เสม็ด214209.35
3ป่าชัน242135.37
4ม่วงเหนือ31341.28
5ปะทัดบุ11975.88
6หนองระเวียง17284.65
7สำโรง621422.58
8โคกลำดวน10310.97
9โคกเต็ง1231411.38
10พูนสุข70710.00
รวม1,5491036.65
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
คัดกรอง สงสัยรายใหม่ ร้อยละ
1มะมัง13110.76
2เสม็ด21431.40
3ป่าชัน24210.41
4ม่วงเหนือ31310.32
5ปะทัดบุ11932.52
6หนองระเวียง17210.58
7สำโรง6234.84
8โคกลำดวน10310.97
9โคกเต็ง12354.07
10พูนสุข7000.00
รวม1,549191.23
บ้านมะมัง ม.๑ : 99.24 บ้านเสม็ด ม.๒ : 100.00 บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 100.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 100.00 บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 99.17 บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 100.00 บ้านป่าชัน ม.๓ : 99.59 บ้านสำโรง ม.๗ : 100.00 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 100.00 บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 100.00 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
บ้านมะมัง ม.๑ : 36.64 บ้านเสม็ด ม.๒ : 11.68 บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 18.57 บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 16.26 บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 17.65 บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 19.19 บ้านป่าชัน ม.๓ : 9.09 บ้านสำโรง ม.๗ : 19.35 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 11.18 บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 9.71 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
บ้านมะมัง ม.๑ : 8.40 บ้านเสม็ด ม.๒ : 0.93 บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 4.29 บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 2.44 บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 5.88 บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 4.65 บ้านป่าชัน ม.๓ : 1.24 บ้านสำโรง ม.๗ : 3.23 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 2.88 บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 0.00 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ
1มะมัง13213199.24
2เสม็ด214214100.00
3ป่าชัน24324299.59
4ม่วงเหนือ313313100.00
5ปะทัดบุ12011999.17
6หนองระเวียง172172100.00
7สำโรง6262100.00
8โคกลำดวน103103100.00
9โคกเต็ง123123100.00
10พูนสุข7070100.00
รวม1,5521,54999.81
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
คัดกรอง เสี่ยง ร้อยละ
1มะมัง1314836.64
2เสม็ด2142511.68
3ป่าชัน242229.09
4ม่วงเหนือ3133511.18
5ปะทัดบุ1192117.65
6หนองระเวียง1723319.19
7สำโรง621219.35
8โคกลำดวน103109.71
9โคกเต็ง1232016.26
10พูนสุข701318.57
รวม1,54923915.43
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
คัดกรอง สงสัยรายใหม่ ร้อยละ
1มะมัง131118.40
2เสม็ด21420.93
3ป่าชัน24231.24
4ม่วงเหนือ31392.88
5ปะทัดบุ11975.88
6หนองระเวียง17284.65
7สำโรง6223.23
8โคกลำดวน10300.00
9โคกเต็ง12332.44
10พูนสุข7034.29
รวม1,549483.10
บ้านมะมัง ม.๑ : 99.24 บ้านเสม็ด ม.๒ : 100.00 บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 100.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 100.00 บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 99.17 บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 100.00 บ้านป่าชัน ม.๓ : 99.59 บ้านสำโรง ม.๗ : 100.00 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 100.00 บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 100.00 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
บ้านมะมัง ม.๑ : 7.63 บ้านเสม็ด ม.๒ : 4.21 บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 4.29 บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 5.69 บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 4.20 บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 3.49 บ้านป่าชัน ม.๓ : 2.07 บ้านสำโรง ม.๗ : 6.45 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 0.32 บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 0.97 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
บ้านมะมัง ม.๑ : 0.00 บ้านเสม็ด ม.๒ : 0.00 บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 0.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 0.81 บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 0.00 บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 0.00 บ้านป่าชัน ม.๓ : 0.00 บ้านสำโรง ม.๗ : 3.23 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 0.32 บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 0.00 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ
1มะมัง13213199.24
2เสม็ด214214100.00
3ป่าชัน24324299.59
4ม่วงเหนือ313313100.00
5ปะทัดบุ12011999.17
6หนองระเวียง172172100.00
7สำโรง6262100.00
8โคกลำดวน103103100.00
9โคกเต็ง123123100.00
10พูนสุข7070100.00
รวม1,5521,54999.81
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
คัดกรอง เสี่ยง ร้อยละ
1มะมัง131107.63
2เสม็ด21494.21
3ป่าชัน24252.07
4ม่วงเหนือ31310.32
5ปะทัดบุ11954.20
6หนองระเวียง17263.49
7สำโรง6246.45
8โคกลำดวน10310.97
9โคกเต็ง12375.69
10พูนสุข7034.29
รวม1,549513.29
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
คัดกรอง สงสัยรายใหม่ ร้อยละ
1มะมัง13100.00
2เสม็ด21400.00
3ป่าชัน24200.00
4ม่วงเหนือ31310.32
5ปะทัดบุ11900.00
6หนองระเวียง17200.00
7สำโรง6223.23
8โคกลำดวน10300.00
9โคกเต็ง12310.81
10พูนสุข7000.00
รวม1,54940.26
บ้านมะมัง ม.๑ : 98.11 บ้านเสม็ด ม.๒ : 100.00 บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 94.12 บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 96.30 บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 100.00 บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 91.43 บ้านป่าชัน ม.๓ : 93.33 บ้านสำโรง ม.๗ : 95.45 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 92.11 บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 90.00 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
บ้านมะมัง ม.๑ : 100.00 บ้านเสม็ด ม.๒ : 100.00 บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 85.71 บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 100.00 บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 100.00 บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 87.50 บ้านป่าชัน ม.๓ : 92.31 บ้านสำโรง ม.๗ : 100.00 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 100.00 บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 100.00 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
บ้านมะมัง ม.๑ : 97.92 บ้านเสม็ด ม.๒ : 100.00 บ้านพูนสุข ม.๑๐ : 100.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ : 95.00 บ้านปะทัดบุ ม.๕ : 100.00 บ้านหนองระเวียง ม.๖ : 90.91 บ้านป่าชัน ม.๓ : 95.45 บ้านสำโรง ม.๗ : 91.67 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ : 91.43 บ้านโคกลำดวน ม.๘ : 90.00 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
กลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยน ร้อยละ
1มะมัง535298.11
2เสม็ด3636100.00
3ป่าชัน302893.33
4ม่วงเหนือ383592.11
5ปะทัดบุ2323100.00
6หนองระเวียง353291.43
7สำโรง222195.45
8โคกลำดวน10990.00
9โคกเต็ง272696.30
10พูนสุข171694.12
รวม29127895.53
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
กลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยน ร้อยละ
1มะมัง1515100.00
2เสม็ด2020100.00
3ป่าชัน131292.31
4ม่วงเหนือ44100.00
5ปะทัดบุ77100.00
6หนองระเวียง8787.50
7สำโรง1414100.00
8โคกลำดวน11100.00
9โคกเต็ง1414100.00
10พูนสุข7685.71
รวม10310097.09
หมู่ที่ บ้าน จำนวน
กลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยน ร้อยละ
1มะมัง484797.92
2เสม็ด2525100.00
3ป่าชัน222195.45
4ม่วงเหนือ353291.43
5ปะทัดบุ2121100.00
6หนองระเวียง333090.91
7สำโรง121191.67
8โคกลำดวน10990.00
9โคกเต็ง201995.00
10พูนสุข1313100.00
รวม23922895.40