บ้านมะมัง ม.๑ 2,652.52 บ้านเสม็ด ม.๒ 4,159.73 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 2,032.52 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 2,222.22 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 810.81 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 896.86 บ้านป่าชัน ม.๓ 707.21 บ้านสำโรง ม.๗ 2,475.25 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 1,639.34 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 2,247.19 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง102,652.52
31150302เสม็ด254,159.73
31150303ป่าชัน5707.21
31150304ม่วงเหนือ121,639.34
31150305ปะทัดบุ3810.81
31150306หนองระเวียง4896.86
31150307สำโรง52,475.25
31150308โคกลำดวน62,247.19
31150309โคกเต็ง72,222.22
31150310พูนสุข52,032.52
ทั้งปี821,923.53
บ้านมะมัง ม.๑ 0.00 บ้านเสม็ด ม.๒ 0.00 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 0.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 0.00 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 0.00 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 0.00 บ้านป่าชัน ม.๓ 0.00 บ้านสำโรง ม.๗ 0.00 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 0.00 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 0.00 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง00.00
31150302เสม็ด00.00
31150303ป่าชัน00.00
31150304ม่วงเหนือ00.00
31150305ปะทัดบุ00.00
31150306หนองระเวียง00.00
31150307สำโรง00.00
31150308โคกลำดวน00.00
31150309โคกเต็ง00.00
31150310พูนสุข00.00
ทั้งปี00.00
บ้านมะมัง ม.๑ 530.50 บ้านเสม็ด ม.๒ 332.78 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 0.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 0.00 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 540.54 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 0.00 บ้านป่าชัน ม.๓ 424.33 บ้านสำโรง ม.๗ 495.05 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 136.61 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 374.53 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง2530.50
31150302เสม็ด2332.78
31150303ป่าชัน3424.33
31150304ม่วงเหนือ1136.61
31150305ปะทัดบุ2540.54
31150306หนองระเวียง00.00
31150307สำโรง1495.05
31150308โคกลำดวน1374.53
31150309โคกเต็ง00.00
31150310พูนสุข00.00
ทั้งปี12281.49
บ้านมะมัง ม.๑ 5,835.54 บ้านเสม็ด ม.๒ 11,148.09 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 10,975.61 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 18,412.70 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 7,837.84 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 15,919.28 บ้านป่าชัน ม.๓ 21,640.74 บ้านสำโรง ม.๗ 4,950.50 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 13,114.75 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 14,981.27 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง225,835.54
31150302เสม็ด6711,148.09
31150303ป่าชัน15321,640.74
31150304ม่วงเหนือ9613,114.75
31150305ปะทัดบุ297,837.84
31150306หนองระเวียง7115,919.28
31150307สำโรง104,950.50
31150308โคกลำดวน4014,981.27
31150309โคกเต็ง5818,412.70
31150310พูนสุข2710,975.61
ทั้งปี57313,441.24
บ้านมะมัง ม.๑ 6,100.80 บ้านเสม็ด ม.๒ 3,826.96 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 4,471.54 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 6,984.13 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 5,675.68 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 4,484.30 บ้านป่าชัน ม.๓ 4,384.72 บ้านสำโรง ม.๗ 2,475.25 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 3,825.14 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 2,247.19 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคตาแดง 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง236,100.80
31150302เสม็ด233,826.96
31150303ป่าชัน314,384.72
31150304ม่วงเหนือ283,825.14
31150305ปะทัดบุ215,675.68
31150306หนองระเวียง204,484.30
31150307สำโรง52,475.25
31150308โคกลำดวน62,247.19
31150309โคกเต็ง226,984.13
31150310พูนสุข114,471.54
ทั้งปี1904,456.96
บ้านมะมัง ม.๑ 265.25 บ้านเสม็ด ม.๒ 499.17 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 1,626.02 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 317.46 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 810.81 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 1,569.51 บ้านป่าชัน ม.๓ 1,555.87 บ้านสำโรง ม.๗ 0.00 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 1,775.96 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 2,621.72 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้สุกใส 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง1265.25
31150302เสม็ด3499.17
31150303ป่าชัน111,555.87
31150304ม่วงเหนือ131,775.96
31150305ปะทัดบุ3810.81
31150306หนองระเวียง71,569.51
31150307สำโรง00.00
31150308โคกลำดวน72,621.72
31150309โคกเต็ง1317.46
31150310พูนสุข41,626.02
ทั้งปี501,172.88
บ้านมะมัง ม.๑ 5,305.04 บ้านเสม็ด ม.๒ 5,823.63 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 4,878.05 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 10,476.19 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 5,945.95 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 10,986.55 บ้านป่าชัน ม.๓ 14,285.71 บ้านสำโรง ม.๗ 4,950.50 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 10,792.35 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 10,861.42 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง205,305.04
31150302เสม็ด355,823.63
31150303ป่าชัน10114,285.71
31150304ม่วงเหนือ7910,792.35
31150305ปะทัดบุ225,945.95
31150306หนองระเวียง4910,986.55
31150307สำโรง104,950.50
31150308โคกลำดวน2910,861.42
31150309โคกเต็ง3310,476.19
31150310พูนสุข124,878.05
ทั้งปี3909,148.49