บ้านมะมัง ม.๑ 1,876.68 บ้านเสม็ด ม.๒ 2,711.86 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 423.73 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 1,618.12 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 1,392.76 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 1,369.86 บ้านป่าชัน ม.๓ 1,021.90 บ้านสำโรง ม.๗ 0.00 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 1,396.65 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 380.23 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง71,876.68
31150302เสม็ด162,711.86
31150303ป่าชัน71,021.90
31150304ม่วงเหนือ101,396.65
31150305ปะทัดบุ51,392.76
31150306หนองระเวียง61,369.86
31150307สำโรง00.00
31150308โคกลำดวน1380.23
31150309โคกเต็ง51,618.12
31150310พูนสุข1423.73
ทั้งปี581,394.57
บ้านมะมัง ม.๑ 0.00 บ้านเสม็ด ม.๒ 0.00 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 0.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 0.00 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 0.00 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 0.00 บ้านป่าชัน ม.๓ 0.00 บ้านสำโรง ม.๗ 0.00 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 0.00 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 0.00 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง00.00
31150302เสม็ด00.00
31150303ป่าชัน00.00
31150304ม่วงเหนือ00.00
31150305ปะทัดบุ00.00
31150306หนองระเวียง00.00
31150307สำโรง00.00
31150308โคกลำดวน00.00
31150309โคกเต็ง00.00
31150310พูนสุข00.00
ทั้งปี00.00
บ้านมะมัง ม.๑ 536.19 บ้านเสม็ด ม.๒ 169.49 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 0.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 0.00 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 278.55 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 0.00 บ้านป่าชัน ม.๓ 291.97 บ้านสำโรง ม.๗ 526.32 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 0.00 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 0.00 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง2536.19
31150302เสม็ด1169.49
31150303ป่าชัน2291.97
31150304ม่วงเหนือ00.00
31150305ปะทัดบุ1278.55
31150306หนองระเวียง00.00
31150307สำโรง1526.32
31150308โคกลำดวน00.00
31150309โคกเต็ง00.00
31150310พูนสุข00.00
ทั้งปี7168.31
บ้านมะมัง ม.๑ 6,434.32 บ้านเสม็ด ม.๒ 8,305.08 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 9,322.03 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 17,152.10 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 10,306.41 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 16,894.98 บ้านป่าชัน ม.๓ 23,065.69 บ้านสำโรง ม.๗ 5,263.16 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 14,944.13 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 17,110.27 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง246,434.32
31150302เสม็ด498,305.08
31150303ป่าชัน15823,065.69
31150304ม่วงเหนือ10714,944.13
31150305ปะทัดบุ3710,306.41
31150306หนองระเวียง7416,894.98
31150307สำโรง105,263.16
31150308โคกลำดวน4517,110.27
31150309โคกเต็ง5317,152.10
31150310พูนสุข229,322.03
ทั้งปี57913,921.62
บ้านมะมัง ม.๑ 6,166.22 บ้านเสม็ด ม.๒ 4,237.29 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 4,661.02 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 7,119.74 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 5,849.58 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 4,566.21 บ้านป่าชัน ม.๓ 4,525.55 บ้านสำโรง ม.๗ 2,631.58 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 3,770.95 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 2,281.37 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคตาแดง 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง236,166.22
31150302เสม็ด254,237.29
31150303ป่าชัน314,525.55
31150304ม่วงเหนือ273,770.95
31150305ปะทัดบุ215,849.58
31150306หนองระเวียง204,566.21
31150307สำโรง52,631.58
31150308โคกลำดวน62,281.37
31150309โคกเต็ง227,119.74
31150310พูนสุข114,661.02
ทั้งปี1914,592.45
บ้านมะมัง ม.๑ 0.00 บ้านเสม็ด ม.๒ 0.00 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 847.46 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 323.62 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 0.00 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 456.62 บ้านป่าชัน ม.๓ 875.91 บ้านสำโรง ม.๗ 0.00 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 837.99 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 380.23 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้สุกใส 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง00.00
31150302เสม็ด00.00
31150303ป่าชัน6875.91
31150304ม่วงเหนือ6837.99
31150305ปะทัดบุ00.00
31150306หนองระเวียง2456.62
31150307สำโรง00.00
31150308โคกลำดวน1380.23
31150309โคกเต็ง1323.62
31150310พูนสุข2847.46
ทั้งปี18432.80
บ้านมะมัง ม.๑ 4,825.74 บ้านเสม็ด ม.๒ 5,593.22 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 5,084.75 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 9,385.11 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 3,899.72 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 11,643.84 บ้านป่าชัน ม.๓ 13,576.64 บ้านสำโรง ม.๗ 3,684.21 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 10,195.53 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 8,745.25 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง184,825.74
31150302เสม็ด335,593.22
31150303ป่าชัน9313,576.64
31150304ม่วงเหนือ7310,195.53
31150305ปะทัดบุ143,899.72
31150306หนองระเวียง5111,643.84
31150307สำโรง73,684.21
31150308โคกลำดวน238,745.25
31150309โคกเต็ง299,385.11
31150310พูนสุข125,084.75
ทั้งปี3538,487.62