บ้านมะมัง ม.๑ 2,659.57 บ้านเสม็ด ม.๒ 4,020.10 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 2,057.61 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 2,222.22 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 826.45 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 898.88 บ้านป่าชัน ม.๓ 722.54 บ้านสำโรง ม.๗ 2,551.02 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 1,646.09 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 2,298.85 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง102,659.57
31150302เสม็ด244,020.10
31150303ป่าชัน5722.54
31150304ม่วงเหนือ121,646.09
31150305ปะทัดบุ3826.45
31150306หนองระเวียง4898.88
31150307สำโรง52,551.02
31150308โคกลำดวน62,298.85
31150309โคกเต็ง72,222.22
31150310พูนสุข52,057.61
ทั้งปี811,920.80
บ้านมะมัง ม.๑ 0.00 บ้านเสม็ด ม.๒ 0.00 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 0.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 0.00 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 0.00 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 0.00 บ้านป่าชัน ม.๓ 0.00 บ้านสำโรง ม.๗ 0.00 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 0.00 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 0.00 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง00.00
31150302เสม็ด00.00
31150303ป่าชัน00.00
31150304ม่วงเหนือ00.00
31150305ปะทัดบุ00.00
31150306หนองระเวียง00.00
31150307สำโรง00.00
31150308โคกลำดวน00.00
31150309โคกเต็ง00.00
31150310พูนสุข00.00
ทั้งปี00.00
บ้านมะมัง ม.๑ 797.87 บ้านเสม็ด ม.๒ 167.50 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 0.00 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 0.00 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 550.96 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 0.00 บ้านป่าชัน ม.๓ 433.53 บ้านสำโรง ม.๗ 510.20 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 274.35 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 383.14 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง3797.87
31150302เสม็ด1167.50
31150303ป่าชัน3433.53
31150304ม่วงเหนือ2274.35
31150305ปะทัดบุ2550.96
31150306หนองระเวียง00.00
31150307สำโรง1510.20
31150308โคกลำดวน1383.14
31150309โคกเต็ง00.00
31150310พูนสุข00.00
ทั้งปี13308.28
บ้านมะมัง ม.๑ 6,382.98 บ้านเสม็ด ม.๒ 11,390.28 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 11,111.11 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 18,730.16 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 7,988.98 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 16,404.49 บ้านป่าชัน ม.๓ 22,109.83 บ้านสำโรง ม.๗ 5,102.04 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 13,168.72 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 15,325.67 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง246,382.98
31150302เสม็ด6811,390.28
31150303ป่าชัน15322,109.83
31150304ม่วงเหนือ9613,168.72
31150305ปะทัดบุ297,988.98
31150306หนองระเวียง7316,404.49
31150307สำโรง105,102.04
31150308โคกลำดวน4015,325.67
31150309โคกเต็ง5918,730.16
31150310พูนสุข2711,111.11
ทั้งปี57913,730.14
บ้านมะมัง ม.๑ 6,117.02 บ้านเสม็ด ม.๒ 4,020.10 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 4,526.75 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 6,984.13 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 5,785.12 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 4,494.38 บ้านป่าชัน ม.๓ 4,479.77 บ้านสำโรง ม.๗ 2,551.02 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 3,840.88 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 2,298.85 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคตาแดง 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง236,117.02
31150302เสม็ด244,020.10
31150303ป่าชัน314,479.77
31150304ม่วงเหนือ283,840.88
31150305ปะทัดบุ215,785.12
31150306หนองระเวียง204,494.38
31150307สำโรง52,551.02
31150308โคกลำดวน62,298.85
31150309โคกเต็ง226,984.13
31150310พูนสุข114,526.75
ทั้งปี1914,529.29
บ้านมะมัง ม.๑ 265.96 บ้านเสม็ด ม.๒ 502.51 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 1,646.09 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 317.46 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 826.45 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 1,573.03 บ้านป่าชัน ม.๓ 1,589.60 บ้านสำโรง ม.๗ 0.00 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 1,783.26 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 2,681.99 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้สุกใส 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง1265.96
31150302เสม็ด3502.51
31150303ป่าชัน111,589.60
31150304ม่วงเหนือ131,783.26
31150305ปะทัดบุ3826.45
31150306หนองระเวียง71,573.03
31150307สำโรง00.00
31150308โคกลำดวน72,681.99
31150309โคกเต็ง1317.46
31150310พูนสุข41,646.09
ทั้งปี501,185.68
บ้านมะมัง ม.๑ 5,319.15 บ้านเสม็ด ม.๒ 5,695.14 บ้านพูนสุข ม.๑๐ 4,938.27 บ้านโคกเต็ง ม.๙ 10,793.65 บ้านปะทัดบุ ม.๕ 6,060.61 บ้านหนองระเวียง ม.๖ 11,011.24 บ้านป่าชัน ม.๓ 14,306.36 บ้านสำโรง ม.๗ 5,102.04 บ้านม่วงเหนือ ม.๔ 10,836.76 บ้านโคกลำดวน ม.๘ 11,494.25 ต.โคกขมิ้น ต.สะเดา ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บ้านมะมัง ม.๑ บ้านพูนสุข ม.๑๐ บ้านเสม็ด ม.๒ บ้านโคกเต็ง ม.๙ บ้านปะทัดบุ ม.๕ บ้านหนองระเวียง ม.๖ บ้านป่าชัน ม.๓ บ้านสำโรง ม.๗ บ้านม่วงเหนือ ม.๔ บ้านโคกลำดวน ม.๘
รหัส บ้าน จำนวนผู้ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อแสนประชากร
31150301มะมัง205,319.15
31150302เสม็ด345,695.14
31150303ป่าชัน9914,306.36
31150304ม่วงเหนือ7910,836.76
31150305ปะทัดบุ226,060.61
31150306หนองระเวียง4911,011.24
31150307สำโรง105,102.04
31150308โคกลำดวน3011,494.25
31150309โคกเต็ง3410,793.65
31150310พูนสุข124,938.27
ทั้งปี3899,224.57