โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชัน อัตราเกิด-อัตราตาย อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ สาเหตุการตาย แสดงอัตราป่วย อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก การกระจายของโรคระบาด หลักประกันสุขภาพ ผลการปฏิบัติงานและข้อมูลการดำเนินงาน

Chart 26 : No rows

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์