คณะกรรมการระดับตำบล บ้านมะมัง ม.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชัน สถิติและสถานะสุขภาพ ผลการปฏิบัติงานและข้อมูลการดำเนินงาน

ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านป่าชัน ม.3

   

นส. สุภาภรณ์   เงินเก่า

 

 

นางสุพัตรา   แซ่อึง

นส. บังอร   เงินเก่า

นางสาวถวัลย์   ทองโยง

นายประจวบ   กุรัมย์

นางลำดวน   คุ้มเหม

นายเสถียร   แพงหอม

นายบุญทัน   ขวัญใจ

นส. สุดท้าย   ได้ทุกทาง

นางสายทอง   พิมพ์ศรี

นางนางน้อย   เรียงเงิน

นส.รุ่งอรุ่น   สุขโภคา

นส. มณี   ได้ทุกทาง

นางสำรวย   บันเชิด

นายสมศักดิ์   บันเชิด

นางทองอินทร์   กึนรัมย์

 

นางสมานทอง   หุ้นทอง

นางจันทา   ผลดี

นส. เสือด   รัมย์ประโคน

 

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์