แผนที่อำเภอพลับพลาชัย ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ที่ตั้งและอาณาเขต การปกครอง ประชากรตามกลุ่มอายุ พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ทรัพยากรธรรมชาติ

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู ฤดูฝนจะเริ่มมีฝนตกในราวเดือนพฤษภาคมและจะตกชุกในราวเดือนกรกฎาคม ฤดูหนาวจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน หนาวจัดในช่วงเดือนมกราคม ฤดูร้อนจะเริ่มประมาณเดือนมีนาคม และร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายน

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์