แผนที่อำเภอพลับพลาชัย ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ที่ตั้งและอาณาเขต การปกครอง ประชากรตามกลุ่มอายุ พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ทรัพยากรธรรมชาติ

ลักษณะภูมิประเทศ    

       สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  ทางทิศตะวันตกลาดต่ำ  มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทำให้พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบลุ่มเล็กน้อย  มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์  ติดลำห้วย  และมีลำชีไหลผ่าน 1 สาย  แต่ในฤดูแล้งลำห้วยและลำชีน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็ว

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์