แผนที่อำเภอพลับพลาชัย ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ที่ตั้งและอาณาเขต การปกครอง ประชากรตามกลุ่มอายุ พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ทรัพยากรธรรมชาติ

ศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดพุทธศาสนา   8  แห่ง ดังนี้
ลำดับที่ ชื่อศาสนสถาน ที่ตั้ง(หมู่ที่) จำนวนนักบวช(รูป)
1 วัดโคกคฤห์ 1  
2 วัดบ้านเสม็ด  2  
3 วัดบ้านป่าชัน (หงส์ฟ้าวราราม)  3  
4 วัดบ้านม่วงเหนือ  4  
5 วัดบ้านโคกสำโรง  7  
6 วัดบ้านโคกลำดวน  8  
7 สำนักสงฆ์ศิริภูมิ  9  
8 วัดป่าบ้านมะมัง  1  
รวม    

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์