แผนที่อำเภอพลับพลาชัย ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ที่ตั้งและอาณาเขต การปกครอง ประชากรตามกลุ่มอายุ พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

    ทรัพยากรดิน   ดินในพื้นที่ตำบลป่าชัน  มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย   การใช้ประโยชน์จากดินได้ไม่เต็มที่เพราะสภาพดินไม่ดีพอ  ดินไม่เก็บกักน้ำ   หรือไม่อุ้มน้ำ

    ทรัพยากรน้ำ   แหล่งน้ำที่สำคัญ  ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร  อุปโภค และบริโภค คือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ได้แก่ลำห้วยและลำชี   ทุ่งตะแบง  แต่ในฤดูแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อความจำเป็นของประชาชน   จึงควรเร่งพัฒนาแหล่งน้ำและลำห้วยต่างๆ  เพื่อที่จะได้เก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี  และให้เพียงพอในฤดูแล้ง

    ทรัพยากรป่าไม้   สภาพพื้นที่ป่าของตำบลป่าชันนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณ  ปัจจุบันได้มีการบุกรุกทำลายป่า ในเขตที่สาธารณะประโยชน์   ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชันได้มีมาตรการในการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกทำลายป่า   การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์