แผนที่อำเภอพลับพลาชัย ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ที่ตั้งและอาณาเขต การปกครอง ประชากรตามกลุ่มอายุ พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ทรัพยากรธรรมชาติ

ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น

     ภาษาเขมร                                                            ร้อยละ           85

     ภาษาอีสาน                                                           ร้อยละ           10

     ภาษาไทย                                                            ร้อยละ             5

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์