แผนที่อำเภอพลับพลาชัย ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ที่ตั้งและอาณาเขต การปกครอง ประชากรตามกลุ่มอายุ พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ทรัพยากรธรรมชาติ

วัฒนธรรม

   ในบุญประเพณี 12 เดือน หรือบุญฮีต 12 ก็มีความผูกพันกับวิถีชีวิตและธรรมชาติแวดล้อมของชาวตำบลป่าชัน ที่หล่อหลอมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดังนี้

   เดือนมกราคม    เดือนยี่  บุญคุณข้าวเปลือก วันขึ้นปีใหม่                        เดือนกุมภาพันธ์  เดือนสาม   บุญข้าวจี่  วันมาฆบูชา               

   เดือนมีนาคม     เดือนสี่   บุญเทศน์มหาชาติ บุญผะเหวต                        เดือนเมษายน    เดือนห้า   ตรุษสงกรานต์

   เดือนพฤษภาคม  เดือนหก   บุญวิสาฆบูชา                                        เดือนมิถุนายน    เดือนเจ็ด   บุญเทวดาอาฮักษ์  หลักเมือง

   เดือนกรกฎาคม  เดือนแปด   บุญเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา                    เดือนสิงหาคม    เดือนเก้า   บุญข้าวประดับดิน

   เดือนกันยายน    เดือนสิบ  บุญข้าวสากหรือบุญข้าวสารท โดนตา               เดือนตุลาคม      เดือนสิบเอ็ด   บุญออกพรรษา ผ้าป่า กีฬาสี

   เดือนพฤศจิกายน  เดือนสิบสอง   บุญกองกฐิน  ลอยกระทง                     เดือนธันวาคม    เดือนอ้าย บุญสังฆเจ้าเข้ากรรม

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์