แผนที่อำเภอพลับพลาชัย ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ที่ตั้งและอาณาเขต การปกครอง ประชากรตามกลุ่มอายุ พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่  ตำบลป่าชันเป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้ง มีพื้นที่ประมาณ 28,206 ไร่ หรือประมาณ 45.130  ตารางกิโลเมตร  แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังนี้

  พื้นที่ตั้งบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย  850 ไร่
  พื้นที่ทำการเกษตร  21,277 ไร่
  - พื้นที่ทำนา 21,169 ไร่
  - พื้นที่ทำสวน 108 ไร่
  พื้นที่แหล่งน้ำ  502 ไร่
  พื้นที่สาธารณะประโยชน์  5,577 ไร่

ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ                                130         ตารางเมตร/คน

                                                                                                                   ที่มา: อบต.ตำบลป่าชัน

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์