บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชัน

 

นายวันนะ  โกรดประโคน

นายวันนะ  โกรดประโคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ผอ.รพ.สต.)

 

นางรัตนา  โกรดประโคน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(เวชปฏิบัติ)

 

นายจำนงค์  สมเย็น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

นางสาวสุดารัตน์  ใจจริงดี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

นางสาวสุภาภรณ์  เงินเก่า

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

นายสิทธิชัย  ได้ทุกทาง

พนักงานพิมพ์

 

นางเสือด  รัมย์ประโคน

พนักงานทำความสะอาด

 

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์