บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชัน

 

นายวันนะ  โกรดประโคน

นายวันนะ  โกรดประโคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ผอ.รพ.สต.)

 

นางรัตนา  โกรดประโคน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(เวชปฏิบัติ)

 

นายจำนงค์  สมเย็น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

นางสาวสุดารัตน์  ใจจริงดี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

นางสาวสุภาภรณ์  เงินเก่า

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

นายสิทธิชัย  ได้ทุกทาง

พนักงานพิมพ์

 

นางเสือด  รัมย์ประโคน

พนักงานทำความสะอาด

 

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์