สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู ฤดูฝนจะเริ่มมีฝนตกในราวเดือนพฤษภาคมและจะตกชุกในราวเดือนกรกฎาคม ฤดูหนาวจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน หนาวจัดในช่วงเดือนมกราคม ฤดูร้อนจะเริ่มประมาณเดือนมีนาคม และร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายน