แผนที่อำเภอพลับพลาชัย ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ที่ตั้งและอาณาเขต การปกครอง ประชากรตามกลุ่มอายุ พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ทรัพยากรธรรมชาติ

วิสัยทัศน์

พัฒนามาตรฐานบริการ   เพื่อชาวประชามีสุขภาพที่ดี  บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

   1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ                                        5.ดำเนินงานตาม พรบ.การสาธารณสุข

   2.เพิ่มประสิทธิภาพวิชาการ                                          6.จัดบริการด้านสุขภาพที่ตอบสนองชาวประชา

   3.สร้างความร่วมมือด้านสุขภาพกับพันธมิตรเครือข่าย          7.สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

   4.กระจายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแบบบูรณาการ             8.มุ่งสู่การเป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานและเป็นเอกภาพ

 

 ยุทธศาสตร์

   1.การสร้างระบบสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับการบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

   2.การสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคักคามสุขภาพ

   3.การสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากล

   4.การสร้างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ            

   5.การสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ

   6.การสร้างระบบสุขภาพ ฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้

 

เป้าประสงค์

    1.ระบบบริการและการแพทย์มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องเหมาะสม

    2.ผู้รับบริการมีความอุ่นใจและเชื่อมั่น ในคุณภาพการรักษาและบริการ

    3.มีหลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรม ทั่วถึง มีคุณภาพ

    4.มีระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถรองรับความพร้อมในการลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพได้อย่างทันการณ์

    5.ตำบลป่าชัน สามารถลดการป่วยและตายด้วยโรคทีเป็นปัญหาได้

    6.มีทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากลอย่างรู้เท่าทันและพึ่งตนเองได้

    7.ชาวตำบลป่าชัน มีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการ มีสุขภาพดีบนพื้นฐานของการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

    8.ชาวตำบลป่าชัน มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสุขภาพที่มีความสุขพอเพียงอย่างเป็นองค์รวม

    9.มีระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

   10.สังคมตำบลป่าชัน เป็นสังคมที่ไท่ทอดทิ้งคนทุกข์ยาก ดูแลรักษาคนจน คนทุกข์ คนยาก และผู้ด้อยโอกาสด้านสุขภาพอย่างเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

   11.การจัดระบบสุขภาพของชาวตำบลป่าชันมีเอกภาพและธรรมาภิบาล ที่สมดุลและยั่งยืน

   12.มีระบบสุขภาพ ฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้อย่างมีเหตุผล

   13.บุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์