ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น

     ภาษาเขมร                                                            ร้อยละ           85

     ภาษาอีสาน                                                           ร้อยละ           10

     ภาษาไทย                                                            ร้อยละ             5