ที่ตั้งและอาณาเขต

       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชัน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ทางทิศตะวันออก ของตัวอำเภอพลับพลาชัย โดยมีระยะห่าง ดังนี้

          - ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์                      52       กิโลเมตร

          - ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย                   12       กิโลเมตร

          - ระยะทางห่างจากสำนักงานสาธารสุขอำเภอพลับพลาชัย    13       กิโลเมตร

โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  ทิศเหนือ   จด ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  ทิศใต้ จด ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  ทิศตะวันออก จด ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  ทิศตะวันตก จด ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์